ประวัติสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี กศน.ตำบล ๖ แห่ง และศูนย์การเรียน ๘  แห่ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 1  แห่ง ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนปริยัติวัดโพธิ์ศรี  หมู่ ๓  ตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร มีนางอุษณีย์ กาญจนรุจี อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร มารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดงหลวง
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินซึ่งเป็นเขตธรณีสงฆ์วัดโพธิ์ศรี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓๐  ตาราวา โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินธรณีสงฆ์  โฉนดที่ ๑๕๒๖ เลขที่ดิน ๔๙ หน้าสำรวจ  ๗๗ ตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ระยะเวลาเช่า  ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เมื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายที่ทำการโรงเรียนวัดปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี  มาที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง  ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 
ในปี  ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดงหลวงมาทำการที่บ้านเลขที่ ๘๖  หมู่  ๓  ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเพียร  แสวงบุญ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดงหลวง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ย้ายที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดงหลวงมาทำการที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง นายธีระ ศิลาโชติ ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 นายสุรินทร คูณเมือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง