ปรัชญา
        “คิดเป็น”

อัตลักษณ์
        “สืบสานวัฒนธรรม  นำความรู้  คู่อาชีพ”

วิสัยทัศน์
        ภายในปี ๒๕๕๘ กศน.อำเภอดงหลวง เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 พันธกิจ
        ๑.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
        ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        ๓.  พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        ๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 
        ๑. ประชาชนอำเภอดงหลวงได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม
        ๒. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        ๓. ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาของ กศน.อำเภอดงหลวง
       
๔. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้
        ๕. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้บริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชน    

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

เป้าหมาย
        ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายให้จัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ทุกรูปแบบในอำเภอดงหลวง
        ๒. เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
        ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพคุณธรรมรู้จักพึ่งตนเองเพื่อให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
        ๔. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้รับบริการด้านเทคโนโลยีทุกรูปแบบและทั่วถึงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ