ศูนย์การเรียนชุมชน

 

1.ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกกตูม

2.ศูนย์การเรียนบ้านแก่งนาง

3.ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดงหลวง

4.ศูนยการเรียนบ้านน้ำบ่อ

5.ศูนย์การเรียนบ้านโพนสว่าง

6.ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองแคน

7.ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองยาง