ข้อมูลการติดต่อบุคลากรในสังกัด

บุคลาการ กศน.อำเภอดงหลวง

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายธีระ ศิลาโชติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดงหลวง 042-697020 อำเภอดงหลวง มุกดาหาร ไทย
น.ส.วรกาญจน์ วงค์กระโซ่ ครูศุนย์การเรียนชุมชนบ้านโพนสว่าง 042-697020 ดงหลวง มุกดาหาร ไทย
นายปกาศิต ปักฤทัย ครูผู้สอนคนพิการ 042-697020 ดงหลวง มุกดาหาร ไทย
นายภักดี พุฒพันธุ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 042-697020 ดงหลวง มุกดาหาร ไทย