foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

administrator

Login Form

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

250027
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ผู้ที่เข้าชมทั้งหมด
23
82
180
248998
4017
3808
250027

Your IP: 34.229.131.158
Server Time: 2023-05-30 13:45:53

เวลา

สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ประวัติตำบลคำบก

     เมื่อประมาณ  ๑๑๙ ปี ประวัติความเป็นมาของบ้านคำบกย้ายมาจากเมืองบกเมืองวังประเทศลาวเมื่อพ.ศ.๒๔๓๐ มาตั้งรากฐานอยู่บ้านฮ่างนาป่อตำบลนาโสกต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ได้ย้ายมาตั้งบ้านใหม่อยู่บ้านฮ่าง อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านคำบกต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้แยกย้ายออกจากบ้านฮ่างมาตั้งเป็นหมู่บ้านคำบกอีส่วนหนึ่งย้ายไปตั้งเป็นหมู่บ้านห้วยลำโมงและบ้านกลางส่วนหนึ่ง ส่วนบ้านคำบกแยกมาตั้งใหม่ครั้งแรกมี ๙ ครัวเรือน แต่ก่อนขึ้นกับตำบลคำชะอี และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มีการแยกตำบลออกจากตำบลคำชะอีเป็นตำบลคำบก มีทั้งหมด ๕  หมู่บ้าน  และในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้แยกหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน คือบ้านคำบกหมู่ ๖  และปัจจุบันตำบลคำบกมีกำนัน ทั้งหมด ๔  คน ปัจจุบัน คือนายพอน  สลางสิงห์

     ที่ตั้ง   ตำบลคำบก  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๔ บ้านคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่างจากอำเภอคำชะอี ระยะทาง ๑๐  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ๔๖ กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด ๓๑   ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙,๑๒๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๕,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่ พื้นที่ภูเขาประมาณ  ๗,๕๐๐ ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขา และมีอานาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                    ทิศเหนือ           ติดกับ             เขตตำบลน้ำเที่ยง          อำเภอคำชะอี

                    ทิศใต้                ติดกับ             เขตตำบลภูวง                อำเภอหนองสูง

                    ทิศตะวันออก     ติดกับ             เขตตำบลนาโสก           อำเภอเมือง

                    ทิศตะวันตก       ติดกับ             เขตตำบลคำชะอี            อำเภอคำชะอี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ชื่อ นางพิสมัย  สลางสิงห์

๒.      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก  ชื่อ นายโจม  เบ็ญมาตย์

๓.      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก  ชื่อ   นายเฉลิมพล  ห้วยทราย

๔.      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก  ชื่อ  นายบรรลังค์  ศรีหาวงค์     

เขตปกครอง   รวม  ๖   หมู่บ้าน  คือ  มีนายพอน    สลางสิงห์  เป็นกำนันตำบลคำบก

                   หมู่ที่  ๑  บ้านบาก                     ผู้ใหญ่บ้าน    นายสำเนียง  ห้วยทราย             

                    หมู่ที่  ๒  บ้านกลาง                   ผู้ใหญ่บ้าน   นายรอน  ราชวัตร

หมู่ที่  ๓  บ้านห้วยลำโมง          ผู้ใหญ่บ้าน   นายเฉย  เบญมาตย์

                    หมู่ที่  ๔   บ้านคำบก                 กำนัน           นายพอน  สลางสิงห์

หมู่ที่  ๕   บ้านโนนสะอาด         ผู้ใหญ่บ้าน   นายสูง  ปากหวาน

หมู่ที่  ๖    บ้านคำบก                 ผู้ใหญ่บ้าน   นายค้าย  สลางสิงห์         

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลคำบก สภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีพืชสมุนไพรหลายชนิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

เนื้อที่  ตำบลคำบก  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ   ๓๑  ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙,๑๒๐ ไร่

เส้นทางคมนาคม

  ปัจจุบันการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก มีความสะดวกมากขึ้นเพราะได้รับการพัฒนาจกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเต็มพื้นที่ มีการบูรณะซ่อมแซมซ่อมแซมถนนลูกรังให้สามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งถนนเกษตรกรรมมีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี เส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลกับตำบล

การบริหารพื้นฐาน

 1. การคมนาคม   มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลักอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนถนนภายในหมู่บ้านก่อสร้างด้วยถนน คสล. ประชาชนมีการคมนาคมได้สะดวก
 2. โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน     จำนวน    ๗    แห่ง

หอกระจายข่าว                      จำนวน    ๘    แห่ง

 1. การไฟฟ้าและแสงสว่าง

 มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  มีแสงสว่างพอเพียง แต่ยังไม่ทั่วถึง

 1. แหล่งน้ำธรรมชาติและภูเขา

--  ลำห้วย               ๓    สาย

--  น้ำจากภูเขา       ๑    สาย

 1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   แหล่งน้ำสาธารณะ    จำนวน    ๑๒    แห่ง

   บ่อน้ำตื้น   จำนวน   ๑๐  แห่ง   มีระบบประปาภูเขา  จำนวน   ๔   สายทั้งตำบล

    ๒. สภาพทางสังคม – ประชากร

        จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ และระดับการศึกษา

จำนวนครัวเรือนและประชากร      มีจำนวนครัวเรือน   ทั้งสิ้น   ๖๐๐   ครัวเรือน

          จำนวนประชากรทั้งหมด            ๒,๕๐๓        คน

          ชาย                                           ๑,๒๗๘        คน            

          หญิง                                          ๑,๒๒๕        คน 

สภาพทางเศรษฐกิจ

        โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน รายได้เฉลี่ยของประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจ

                     อาชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

                             --   ร้านค้าเบ็ดเตล็ด      จำนวน    ๒๕  แห่ง

                  --   ปั๊มน้ำมัน              จำนวน     ๗   แห่ง

                   --   โรงสี                   จำนวน    ๑๙  แห่ง

กลุ่มอาชีพ

---   กลุ่มทอผ้า                     จำนวนสมาชิก    ๖ กลุ่ม                 ๑๒๐   คน

---   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า         จำนวนสมาชิก                                  ๘๐    คน

---   กลุ่มจักรสาน                  จำนวนสมาชิก                                  ๕๐    คน

---   กลุ่มเลี้ยงโค                  จำนวนสมาชิก                                   ๕๐    คน

---   กลุ่มสมุนไพร                 จำนวนสมาชิก                                   ๕๐    คน

---  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน          จำนวนสมาชิก   ๕๒   คน

---- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านห้วยลำโมง                      จำนวนสมาชิก    ๒๕   คน          

---- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพื้นเมืองตำบลคำบก           จำนวนสมาชิก    ๓๕    คน        

---- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านห้วยลำโมง      จำนวนสมาชิก    ๑๒    คน

---- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านบาก                                 จำนวนสมาชิก    ๕๐    คน  

                                                   ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน
       สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)
           ตำบลคำชะอี เดิมเป็นที่ตั้งอำเภอคำชะอีซึ่งได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ.2484 เป็นอำเภอในการปกครองของจังหวัดนครพนม และได้ยกฐานะเป็นอำเภอคำชะอีในปี พ.ศ.2499 ต่อมาปี พ.ศ.2525 ครม.มีมติแยกเป็นจังหวัดมุกดาหาร ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่ที่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยข้ามมาทางแม่น้ำโขง เมื่อประมาณ 400 – 500 ปีมาแล้ว ตำบลคำชะอีเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคำชะอี หมู่ 2 บ้านกกไฮ หมู่ 3 บ้านห้วยทราย หมู่ 4 บ้านคำชะอี หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ 6 บ้านหนองกะปาด หมู่ 7 บ้านนาปุ่ง หมู่ 8 บ้านศรีมงคล หมู่ 9 บ้านห้วยทราย หมู่ 10 บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ 11 บ้านคำชะอี หมู่ 12 บ้านห้วยทราย หมู่ 13 บ้านห้วยทราย หมู่ 14 บ้านคำชะอี
     สภาพทางสังคม – ประชากร
แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6991 คน ดังนี้
กำนันตำบลคำชะอี ชื่อ นายบุญทวี สุวรรณไตรย์

 

1. 

หมู่

ชื่อบ้าน

ประชากร

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1

บ้านคำชะอี

372

414

นายบุญทวี สุวรรณไตรย์

หมู่ที่ 2

บ้านกกไฮ

154

151

นายนิราส   คนซื่อ                            

หมู่ที่ 3

บ้านห้วยทราย

330

354

นายประยูร ผิวขำ

หมู่ที่ 4

บ้านคำชะอี

257

279

นายวิมล สุวรรณไตรย์

หมู่ที่ 5

บ้านโนนสว่าง

286

280

นายเอกชัย จูมแพง      

หมู่ที่ 6

บ้านหนองกะปาด

323

306

นายทรงใจ   สุวรรณพันธ์         

หมู่ที่ 7

บ้านนาปุ่ง

253

253

นายพงศ์ศักดิ์ อุปัญญ์

หมู่ที่ 8

บ้านศรีมงคล

195

207

นายสมศักดิ์   สุวรรณไตรย์        

หมู่ที่ 9

บ้านห้วยทราย

328

376

นายเยิ้น   สุวรรณพันธ์  

หมู่ที่ 10

บ้านแก้งช้างเนียม

153

145

นายวิระชัย วังคะฮาต

หมู่ที่ 11

บ้านคำชะอี

197

217

นายเทพพิทักษ์ อุปัญญ์

หมู่ที่ 12

บ้านห้วยทราย

122

126

นายสอง     ผิวขำ       

หมู่

ชื่อบ้าน

ประชากร

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1๓

บ้านห้วยทราย

207

195

นายเสน่ห์ ผิวขำ

หมู่ที่ 14

บ้านคำชะอี

256

255

นายถาวร วังคะฮาต

รวม

3,433

3,558

ศาสนสถาน

 

ที่

ประเภท

ชื่อศาสนสถาน

ชื่อเจ้าอาวาส / สำนักสงฆ์

วัด

สำนักสงฆ์

1.

ü

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระธมฺมธโร  ครูบาแจ๋ว

2.

ü

วัดโพธิ์ศรีแก้ว

-

3.

ü

วัดป่าสุภัททาราม

พระครูสุภัทรทีปคุณ

4.

ü

วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ

-

5.

ü

สำนักแม่ชีแก้ว

-

6.

ü

วัดศรีจอมพล

-

7.

ü

วัดศรีสำราญ

-

          อาณาเขต

 

          ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     ต.บ้านเหล่า, กกตูม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
          ทิศใต้                 ติดต่อกับ     ต.หนองสูงเหนือ, โนนยาง อ.หนองสูง   
จ.มุกดาหาร

          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ     ต.น้ำเที่ยง, คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

          ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

                     มีพื้นที่ทั้งหมด   156,250 ไร่ หรือ 240 ตารางกิโลเมตร

                            - พื้นที่   ทำการเกษตร         ไร่ ร้อยละ 90%

                            - พื้นที่   ทำการเลี้ยงสัตว์       ไร่  ร้อยละ 10%

                             

 การปกครองส่วนท้องถิ่น

      เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายสมบัติ ผิวขำ

      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายยุทธศักดิ์ อุปัญญ์ , นายวันเทศ กุลวงค์

      ประธานสภาชื่อ นายอนุสรณ์ อุปัญญ์

3. สภาพทางเศรษฐกิจ

      1. อาชีพทางการเกษตร ตำบลคำชะอี มีพื้นที่เกษตรทั้งสิ้น 40,481 ไร่

ครอบครัวการเกษตร ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ๆ จำแนกได้ ดังนี้

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่เพาะปลูก
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก./ไร่/ปี)

จำนวนครัวเรือน

ข้าว

มันสำปะหลัง

อ้อย

ยางพารา

อื่น ๆ……

25,000ไร่

10,081ไร่

         - ไร่

5,400 ไร่

800

1200

243

1100

235

870

กลุ่มอาชีพ หรือสถานประกอบการ

 

ที่

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก

(คน)

ที่ตั้ง

ชื่อประธานกลุ่ม

1.

กลุ่มเสื้อเย็บมือ

20

บ้านกกไฮ หมู่ที่ 2

นางเจตปรียา ใจตรง

2.

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

20

บ้านหนองกะปาด หมู่ที่ 6

นายทรงใจ สุวรรณพันธ์

 

แหล่งท่องเที่ยว

 

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

1.

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

บ้านห้วยทราย หมู่ 13

2.

วัดถ้ำนกแอ่น

บ้านห้วยทราย หมู่ 13

3.

เจดีย์คุณแม่ชีแก้ว

บ้านห้วยทราย หมู่ 9

4.

วัดป่าสุภัทราราม

บ้านคำชะอี

5.

วัดถ้ำผาแดง

บ้านหนองฮี

6.

น้ำตกศักดิ์สิทธิ์

บ้านแก้งช้างเนียม

7.

น้ำตกคำชะอี

บ้านศรีมงคล

 

 

 

การศึกษา

                  

ที่

ชื่อ

จำนวน นร./นศ.

จำนวนครู

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

1.

กศน.อำเภอคำชะอี โดย กศน.ตำบลคำชะอี เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

66 คน

1 คน

นายเพียร แสวงบุญ (ผอ.กศน.อำเภอ)

น.ส.จุฑารัตน์   น้อยชิน(หัวหน้า กศน.ตำบล)

2.

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

341 คน

26 คน

นายทศพล อาจหาญ

3.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1

45 คน

4 คน

-

4.

โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม

23 คน

3 คน

นายสโมสอน หนองสูง

5.

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี

169 คน

11 คน

นายสมปอง เสียงล้ำ

6.

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด

52 คน

6 คน

นายสุรไกร แสนโสม

7.

โรงเรียนบ้านนาปุ่ง

30 คน

3 คน

-

8.

โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ

44 คน

4 คน

นางภัทร์สิริ ไชยธงยศ

9.

โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1

134 คน

9 คน

นายนิพนธ์ เสียงล้ำ

10.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชะอี

63 คน

3 คน

นางจงลาวัลย์ พลวงค์

การศาสนา

                     - ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 %

. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา

4.1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองกะปาด การทำไม้กวาดดอกหญ้า

๔.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกกไฮ การตัดเย็บเสื้อด้วยมือ

๕. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ปัญหา

ความต้องการ

ด้านการรู้หนังสือ

ประชาชนบางส่วนอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาชนบางส่วนไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

ส่งเสริมให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านอาชีพ

ไม่มีอาชีพเสริม

ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต

ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับประชาชนและนักศึกษา

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

สนับสนุนการดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง และพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผ่านการยกระดับชีวิตให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

สนับสนุนการดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง

ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิติประจำวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม

กศน.ตำบลน้ำเที่ยง

    1. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

             1.  ข้อมูลทั่วไปของ ตำบลน้ำเที่ยง

             ประวัติความเป็นมา

กศน.ตำบลน้ำเที่ยง เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยประกาศ จัดตั้ง กศน.ตำบล ประจำปี 2553 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3    บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ    37    กิโลเมตร        

อาณาเขต

- ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลบ้านซ่ง     อำเภอคำชะอี

- ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลคำบก       อำเภอคำชะอี

                   - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลบ้านซ่ง     อ.คำชะอีและตำบลนาโสก อ.เมือง    

                   - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลคำชะอี      อำเภอคำชะอี

            ลักษณะภูมิประเทศ

                     มีพื้นที่ทั้งหมด    27,093.75 ไร่ หรือ 43.35 ตารางกิโลเมตร

                            - พื้นที่   ทำการเกษตร 26,250 ไร่  ร้อยละ  96%

                            - พื้นที่   ชุมชน 843.75  ไร่             ร้อยละ 4%. 

ข้อมูลทั่วไปของ กศน.ตำบลน้ำเที่ยง

                ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลน้ำเที่ยง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำเที่ยง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนโดยมี นางสาวฐิรญาดา  พรมรักษ์  เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนโดยมี นายถนัดกิจ  แสงแก้วชูสิน  เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคำชะอี (ศบอ.คำชะอี) ใช้ อบต.หลังเก่าเป็นที่พบกลุ่ม จัดการเรียนการสอน จนถึงเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้เปิดเป็น กศน. ตำบล  น้ำเที่ยง ดำเนินงานตามแนวทางของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบล/แขวง พ.ศ. 2553 และปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน  กศน.ตำบล  พ.ศ. 2554 กศน.ตำบลน้ำเที่ยง ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี อยู่ อบต. หลังเก่า บ้านหนองเอี่ยนดงตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี  เมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

สรุปข้อมูลของ กศน.ตำบลน้ำเที่ยง

                         1.   ครู / บุคลากรทั้งสิ้น  4  คน ประกอบด้วย

                             นางสาวฐิรญาดา  พรมรักษ์          ครู กศน.ตำบล (หัวหน้า กศน.ตำบล )       1  คน

                             นางสาวพนาวรรณ์  แสบงบาล     ครู กศน.ตำบล (เทศบาลตำบลคำชะอี)     1  คน

                             นางสาวอรพรรณ  สกุลเดช          ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)          1  คน

                             นายพงษ์พัฒน์ คัดทะจันทร์         ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              1  คน

                             อาสาสมัคร กศน.                                              จำนวน                                  9  คน                   

                             อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน (อสอ.)                   จำนวน                                12 คน

                             วิทยากรวิชาชีพ                                                 จำนวน                                 2  คน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 นางสาวฐิรญาดา พรมรักษ์ หัวหน้าครู กศน.ตำบลน้ำเที่ยง 3 5 15 12 13 16 64
2 นายคณิต  จุลยะโชค ครู กศน.ตำบลเทศบาล 2 3 12 5 20 23 65
3 นางสาวอรพรรณ สกุลเดช ครู ศรช.บ้านดงยาง 1 1 17 15 24 8 66
4 นายพงษ์พัฒน์ คัดทะจันทร์ ครู ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )

45
รวม 203

 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชื่ออาชีพ การสานตะกร้าพลาสติก หมู่ 9

ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ตำบลน้ำเที่ยง

   ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอคำชะอี       

บ้านหนังสืออัจฉริยะมีดังนี้

 1. บ้านหนองเอี่ยนดง  บ้านเลขที่  หมู่ 2 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร     49110
 2. บ้านหนองเอี่ยนดง  บ้านเลขที่  หมู่ 3 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร     49110
 3. บ้านหนองเอี่ยนดง  บ้านเลขที่  หมู่ 9 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร     49110
 4. บ้านหนองเอี่ยนดง  บ้านเลขที่  หมู่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   49110
 5. บ้านดงภู่                 บ้านเลขที่  หมู่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร      49110
 6. บ้านดงยาง             บ้านเลขที่  หมู่ 4 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร      49110

 

 

 

หมวดหมู่รอง

ผู้บริหาร กศน.อำเภอคำชะอ  

ooy4

นางประภาดา อินทยศ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอี

onie

aseanlearn

elibrary nfe

ETV

e exam

hd ebook

krukorsornor

nfe-brief

nfe ubon

 00000828 0 20140804-052510