foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

administrator

Login Form

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

250064
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ผู้ที่เข้าชมทั้งหมด
60
82
217
248998
4054
3808
250064

Your IP: 34.229.131.158
Server Time: 2023-05-30 15:20:51

เวลา

วันที่ 4 ธันวาคม 2562หสม.ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"หสม.ประชาชนอำเภอคำชะอี ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ณ ศพด.วัดอินทสวาสดิ์ บ้านเหล่า โดยมีกิจกรรม 

มีนักเรียนจำนวน 34 คน ร่วมกิจกกรมอย่างสนุกสนาน

-ลูกบอลสี

-I want to be a ....

-นิทานหรรษา

149081

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้คำนี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนของคำว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของคำนี้แตกต่างกันไป (Hanover Research, 2011, p.5) เช่น มีการใช้คำว่า STEM ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน messageImage 1533542370041

เรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอคำชะอีจัดโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรผสทผสาน อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

37710832 187932905402808 8157517370538065920 n

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลคำชะอี ในระดับชั้น อนบุาล ๒

จำนวน ๒๔ คน กิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรม "หมวกอัศวิน ตามจินตนาการ"
2. กิจกรรม"เรียนรู้ประวัติศาสตร์"
3.กิจกรรม "เปิดโลกวิดิทัศน์

37531208 183594002503365 4414401239761027072 n

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

ผู้บริหาร กศน.อำเภอคำชะอ  

ooy4

นางประภาดา อินทยศ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอี

onie

aseanlearn

elibrary nfe

ETV

e exam

hd ebook

krukorsornor

nfe-brief

nfe ubon

 00000828 0 20140804-052510