foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

administrator

Login Form

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี เรียกโดยย่อว่า " กศน.อำเภอคำชะอี" ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ถนนเทศบาล ๑๘ บ้านดอนสวรรค์ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๙ ๑๒๓๓  โทรสาร ๐ ๔๒๖๙ ๑๒๓๓

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://mukdahan.nfe.go.th/kamchai/สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชะอี เป็นที่ทำการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ    คำชะอี ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ จึงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชะอี เป็นที่ทำการ ต่อมามีคำสั่งให้นายถนัดกิจ  แสงแก้วชูสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคำชะอี มาจนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสภาพเป็นสถานศึกษา

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี รับผิดชอบพื้นที่ ๙ ตำบล ๑ เทศบาล ๘๘ หมู่บ้าน  โดยมีห้องสมุดประชาชนในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชะอี และ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอคำชะอี  มี กศน.ตำบล  จำนวน ๙ แห่ง กศน.เทศบาลตำบล จำนวน ๑ แห่ง  เป็นหน่วยจัด รับผิดชอบทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มี กศน. ตำบล จำนวน ๙ แห่ง และ ๑ เทศบาล เป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการรู้หนังสือ

 

                                                               เขตพื้นที่รับผิดชอบ

กศน.อำเภอคำชะอี มีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๙ ตำบล ๑ เทศบาล ๘๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
     ๑.ตำบลคำชะอี                         จำนวน  ๑๔   หมู่บ้าน
     ๒.ตำบลคำบก                          จำนวน    ๖   หมู่บ้าน
     ๓.ตำบลน้ำเที่ยง                       จำนวน    ๗   หมู่บ้าน
     ๔.ตำบลบ้านซ่ง                        จำนวน    ๗   หมู่บ้าน
     ๕.ตำบลเหล่าสร้างถ่อ               จำนวน    ๗   หมู่บ้าน
     ๖.ตำบลหนองเอี่ยน                   จำนวน  ๑๐   หมู่บ้าน
     ๗.ตำบลโพนงาม                      จำนวน  ๑๐   หมู่บ้าน
     ๘.ตำบลบ้านค้อ                       จำนวน  ๑๑   หมู่บ้าน
     ๙.ตำบลบ้านเหล่า                     จำนวน  ๑๑   หมู่บ้าน
     ๑๐.เทศบาลตำบลคำชะอี          จำนวน   ๕   หมู่บ้าน/ชุมชน

   จากข้อมูลพื้นที่ดังกล่าว กศน.อำเภอคำชะอี มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารบุคคลให้รับผิดชอบพื้นที่ เป็น ๓ กลุ่มโซน มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่มโซน ดังนี้


      กลุ่มโซนที่ ๑ ประกอบด้วย ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำบก และตำบลคำชะอี
      กลุ่มโซนที่ ๒ ประกอบด้วย ตำบลเหล่าสร้างถ่อ ตำบลบ้านซ่ง และตำบลหนองเอี่ยน
      กลุ่มโซนที่ ๓ ประกอบด้วย ตำบลโพนงาม ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านเหล่า