nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


 

วีดีทัศน์นำเสนอ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 


<ข่าวประชาสัมพันธ์>

วีดีทัศน์ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร รับ สมศ.

 


 

กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่อาเซียน โดยนางนลินี ศรีสารคราม จันตรี ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสุมาลี ไชยเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งคัดเลือกตัวแทนและผู้สนใจแต่ละตำบลๆละ 5 คน

 


  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ลานด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 โดยมี ผอ.กศน.แต่ละอำเภอ ให้การต้อนรับ
          สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายเพื่อจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ การดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระดับตำบลและระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต สร้างอาชีพของผู้เรียน ชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จำหน่าย กระจายสินค้า และการบริการชองชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร จึงได้จัด มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีงานทำขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลการศึกษาอาชีพ และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการอาชีพ รู้จักแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ การตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชนสังคม มีอาชีพที่มั่นคง มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ บริการจัดการอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของตนเองได้.

 


   กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร นำโดย นางสุมาลี  ไชยเพชรผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะครู กศน.จัดกิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาและมอบหนังสือเรียน ให้แก่นักศึกษา หลักสูตร จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มพบครูที่ปรึกษา จากครู ที่สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือมุกดาหาร


 นายนันทพงศ์  ปัญญาวิโรจน์กุล ครู กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากร ตามโครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติการปิดล้อมต่อต้านยาเสพติด ของอำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร


 6 มิ.ย.56 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ศูนย์อาเซียนศึกษาในการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาอาเซี่ยนร่วมกับภาคีเครื่อข่าย


 กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร มอบนายนันทพงศ์  ปัญญาวิโรจน์กุล ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม x-ray เชิงรุก ๙๐ วัน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


   กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านโคก จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้บริการประชาชน  ในพื้นที่ตำบลบ้านโคก ณ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไร่ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


            กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีวัตุปรสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาให้มีพื้นฐานก่อนเข้าเรียนใน หลักสูตร กศน. จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่ผ่านม


กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงาน
จากอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร   ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย มีนางสุมาลี ไชยเพชร ผู้อำนวยการและคณะ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


 กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ปล่อยรถขบวนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา หลักสูตร จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน  อย่างมีคุณภาพ โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนเมษายน ในพื้นที่ ตำบล เพื่อประกาศให้ผู้สนใจทราบแนวทางการเรียนและรับสมัครนักศึกษา

 


 

 

              ข่าวย้อนหลังทั้งหมด.......More...


 


กศน.อำเภอ Webboard   เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ของทุกท่าน ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น
ให้คลิกที่ ตั้งกระทู้ แต่ถ้าต้องการอ่านความคิดเห็น หรือข้อความทั้งหมด ให้คลิกที่ อ่านเพิ่มเติม


   ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือส่งข่าวไปยัง website ทั่วภาคอีสาน ให้คลิกที่ ตั้งกระทู้ แต่ถ้าต้องการอ่านความคิดเห็น
หรือข้อความทั้งหมด ให้คลิกที่ อ่านเพิ่มเติม
 

อาเซี่ยนศึกษา


งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ