nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


Headline: > เรื่องที่ 13

รายชื่อใบส่งตัวนักกีฬาวอลเลย์บอล

ทีม...........................................................เสื้อสี...................................

 

หมายเลข

ชื่อ

ลายเซ็นต์

ตัวจริง

สำรอง

หมายเหตุ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ลงชื่อ...............................................ผู้จัดการทีม

                                                              ( .............................................. )

                                                      ลงชื่อ...............................................ผู้ฝึกสอน

                                                               ( ..............................................)

                                                      ลงชื่อ...............................................ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

                                                               ( .............................................. )

 

 

 

 

 

ใบเปลี่ยนตัวนักกีฬา

ทีม...............................................................เสื้อสี.....................................

 

หมายเลข

เข้า

หมายเลข

ออก

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้ฝึกสอน / ผู้จัดการทีม

                                                         (.............................................................)

 

 

 

 

ใบเปลี่ยนตัวนักกีฬา

ทีม...............................................................เสื้อสี.....................................

 

หมายเลข

เข้า

หมายเลข

ออก

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้ฝึกสอน / ผู้จัดการทีม

                                                         (.............................................................)

 

 

 

แบบฟอร์มตำแหน่ง

สังกัดทีม............................................................................

 

  หมายเลข                                                           หมายเลข                                                  หมายเลข

 

 

 

 


 

       หมายเลข                                                   หมายเลข                                                     หมายเลข

 

 

 

 


 

                                                             ลงชื่อ........................................................ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน

                                                                     ..................../ ..................../.....................

 

แบบฟอร์มตำแหน่ง

สังกัดทีม............................................................................

 

  หมายเลข                                                           หมายเลข                                                  หมายเลข

 

 

 

 


 

       หมายเลข                                                   หมายเลข                                                     หมายเลข

 

 

 

 

 


 

                                                                  ลงชื่อ........................................................ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน

                                                                         ..................../ ..................../.....................

 


  เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 13 ชื่อ file:main13.htm
  อ่านเนื้อหาอื่น ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]


.
-->

งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ