nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


Headline: > เรื่องที่ 2

ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

วัน /เวลา/

 

สถานที

 

คณะกรรมการประเมิน

 

ผู้รับการประเมิน

 

23 ก.ย 2554

80.30 น.

 

กศน.ตำบลมุกดาหาร

1.นางสุมาลี ไชยเพชร       ประธานกรรมการ

2.นายทิพย์  ศรีวิชา                 กรรมการ

3.นายมนัส  ศรีโยหะ               กรรมการ

4.นางบัวศรี  ศรีโยหะ               กรรมการ

5.นายเตีย  ที่ดี              กรรมการและเลขานุการ

 

 

1.นายสุภกาญจน์  โกพลรัตน์

2.นายธีระวัฒน์  สุวรรณพันธ์                         

 

10.00 น.

 

กศน.ตำบลโพนทราย

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นายทองออน  สิงห์สุ              กรรมการ

3.นางเสาวนีย์  หลวงพรหม         กรรมการ

4.นางสำราญ   วงษาเกษ            กรรมการ

5.นางสาวบุญส่ง บุญทศ  กรรมการและเลขานุการ

 

 

น.ส.นิภาพร

          ทองมหา 

 

11.00 น.

 

กศน.ตำบลผี่งแดด

1.นางสุมาลี   ไชยเพชร          ประธานกรรมการ

2.นายผล   สุพร                           กรรมการ

3.นายมาย คำขม                          กรรมการ

4.นายประหยัด  คล่องแคล่ว              กรรมการ

5.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ กรรมการและเลขานุการ

 

 

นางชนาภา

          นามฮุง

 

13.00 น.

 

กศน.ตำบลดงมอน

1.นางสุมาลี   ไชยเพชร          ประธานกรรมการ

2.นายทองใส ภาคภูมิ                       กรรมการ

3.นายบุญโฮม รูปคม                        กรรมการ

4.นายพิสมัย  สาธุชาติ                     กรรมการ

5.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

นางเพ็ญพักร์

  ภิรมย์กิจ

ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

วัน /เวลา/

 

สถานที

 

คณะกรรมการประเมิน

 

ผู้รับการประเมิน

23 ก.ย 2554

  14.30 น.

 

กศน.ตำบลกุดแข้

1.นางสุมาลี ไชยเพชร       ประธานกรรมการ

2.นายเฮือง ศรีหาวงค์               กรรมการ

3.นายอาทิตย์ อุระ                  กรรมการ

4.นายณัฐวัฒน์  ทองจันทร์         กรรมการ

5.นางสาวบุญส่ง บุญทศ  กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายตรีภพ

        อินพรหม

 

15.30 น.

 

กศน.ตำบลบ้านโคก

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร             กรรมการ

3.นายเจนภพ  ล้ำเลิศ               กรรมการ

4.นายทองมา โมลาแสง             กรรมการ

5.นางสาวบุญส่ง บุญทศ  กรรมการและเลขานุการ

 

1.นางมิตอารีย์

สุวรรณไตรย์

2.นายนันทพงศ์

 ปัญญาวิโรจน์กุล

 

16.30

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลนาโสก

1.นางสุมาลี   ไชยเพชร          ประธานกรรมการ

2.รตต.ธีระศักดิ์ นาโสก             กรรมการ

3.นายกุหลาบ นาโสก               กรรมการ

4.นายวัฒนา สุวรรณพันธ์           กรรมการ

5.นายเตีย  ที่ดี              กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายประมวล         แสนโสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

วัน /เวลา/

 

สถานที

 

คณะกรรมการประเมิน

 

ผู้รับการประเมิน

26 ก.ย 2554

80.30 น.

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

 1.นางสุมาลี ไชยเพชร       ประธานกรรมการ

2.พระรัตโนภาสวิมล                กรรมการ

3.นางจินตนา  จันทรสิตางกูร      กรรมการ

4.นางนารี  กิ่งคำวงศ์                กรรมการ

5.นายเตีย  ที่ดี              กรรมการและเลขานุการ

 

น.ส.สินศรี ศรีประเสริฐ

 

10.00 น.

 

กศน.ตำบลนาสีนวน

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นายทองมี โคตรสขึง              กรรมการ

3.นายพิศ   แข็งแรง                กรรมการ

4.นางคำเยื้อน พิกุลศรี              กรรมการ

5.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ กรรมการและเลขานุการ

 

 

น.ส.รุ่งทิวา แข็งแรง 

 

11.00 น.

 

กศน.ตำบลดงเย็น

1.นางสุมาลี   ไชยเพชร          ประธานกรรมการ

2.นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์     กรรมการ

3.นายบุญฤทธิ์   เมืองโคตร         กรรมการ

4.นางสาวสุรางค์รัตน์  รุ่งโรจน์      กรรมการ

5.นางสาวบุญส่ง บุญทศ  กรรมการและเลขานุการ

 

 

นางพรพิมล 

         โตสัจจะ

 

14.00 น.

 

กศน.ตำบลคำอาฮวน

1.นางสุมาลี   ไชยเพชร          ประธานกรรมการ

2.นายร้อย บุญโม๊ะ                  กรรมการ

3.นายสง่า พิมพ์พนา                กรรมการ

4.นางวาสนา  ไชยยายงค์           กรรมการ

5.นายเตีย  ที่ดี              กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายนิเทศก์

           บุญทอง

 

 

 

ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

วัน /เวลา/

 

สถานที

 

คณะกรรมการประเมิน

 

ผู้รับการประเมิน

26 ก.ย 2554

15.00 น.

 

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

1.นางสุมาลี ไชยเพชร       ประธานกรรมการ

2.นายชูเกียรติ แสงจันทร์คุ้ม        กรรมการ

3.นายสิน อุมงค์                     กรรมการ

4.นายลพ  คำพิลา                   กรรมการ

5.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายสุพันธ์ ไชยบัน

 

16.00 น.

 

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นายประจวบ ทองมหา           กรรมการ

3.นายกาย คำลือชัย                กรรมการ

4.นายสมเภศ  คำลือชัย             กรรมการ

5.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ

                            กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

1.นางวารุณี

 ทองมหา

2.นางสาวดวงหทัย         

          สุวรรณศรี           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

วัน /เวลา/

 

สถานที

 

คณะกรรมการประเมิน

 

ผู้รับการประเมิน

27 ก.ย 2554

09.00 น.

ศรช.อรุณรังศรี

 

 

 

1.นางสุมาลี ไชยเพชร       ประธานกรรมการ

2.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ          กรรมการ

3.นายเตีย  ที่ดี                         กรรมการ

4.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

 นายจักรกฤษณ์    

       ลีทอง

 

10.00 น.

 

ศรช.คำสายทอง

 

 

 

 

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ          กรรมการ

3.นายเตีย  ที่ดี                         กรรมการ

4.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายสุรศักดิ์

    เมืองโคตร 

 

11.00 น.

 

ห้องสมุดประชาชน

จังหวัด

 

 

 

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ          กรรมการ

3.นายเตีย  ที่ดี                         กรรมการ

4.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

 

นางทิพภาพร 

        วัฒนทองกูล

 

13.00 น.

 

กศน.อำเภอเมืองฯ

( ปวช.)

 

 

 

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ          กรรมการ

3.นายเตีย  ที่ดี                         กรรมการ

4.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

 

1.นางสาวมณีรัตน์

  สุพร

2.นางสาวใจสวรรค์

              คำสุทธี

 

 

14.00

 

กศน.อำเภอเมืองฯ

 

 

1.นางสุมาลี ไชยเพชร      ประธานกรรมการ

2.นางเสาวทรรศน์ ชัยชาญ          กรรมการ

3.นายเตีย  ที่ดี                         กรรมการ

4.นางสาวบุญส่ง บุญทศ กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวโสภานนท์

              ปัททุม       

 

 

  

 


  เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 2 ชื่อ file:main2.htm
  อ่านเนื้อหาอื่น ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]


.
-->

งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ