ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นสำนักงาน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เดิมใช้ชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 แยกสำนักงานออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายประดิษฐ์  เสียงล้ำ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เปลี่ยนจากสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551

        วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551  เรียกชื่อว่า “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย” เรียกโดยย่อว่า “กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย” ชื่อภาษาอังกฤษ “Nikom Kham Soi District Non-formal and  informal education”

        ปัจจุบัน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และมีบุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบ โดยมี นางสุมาลี  ไชยเพชร  เป็นผู้อำนวยการในปัจจุบัน