วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านอาชีพ