พันธกิจ

          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพการศึกษา

          2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล  พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพการปฏิบัติงานของ

              บุคลากร

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

          4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ

              การศึกษาตามอัธยาศัย