ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

district1

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

final

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของ ครู กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

research

โครงการมหกรรมวิชาการ สานฝันสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาตลอดชีวิต คือภารกิจ กศน.

adu

จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)

n-net

Additional information