Search

ระบบสารสนเทศ

การเข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่สำคัญ

Facebook/FanPage NFE

กศน.อำเภอหว้านใหญ่

กศน.ตำบลบางทรายน้อย

กศน.ตำบลหว้านใหญ่

กศน.ตำบลป่งขาม

กศน.ตำบลชะโนด

กศน.ตำบลดงหมู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ศรช.บ้านดินม่วง

ปฏิทิน

ข่าวเด่นย้อนหลัง

นิเทศติดตามและปิดกลุ่มอาชีพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผอ.กศน.อำเภอหว้านใหญ่และนายอัษฎา คำแก้ว เจ้าหน้าที่การศึกษาต่อเนื่องลงพื้นที่ตำบลดงหมูนิเทศติดตามและปิดกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ กศน.ตำบลดงหมู

 

บุคลากรร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาโครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด

กิจกรรมคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ และบุคลากรร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาโครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอหว้านใหญ่ รุ่นที่ 178 / มห.7 ปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมส่งเสริมความรักและสามัคคี ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี เมืองโคตร บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชุดกิจกรรม หนังสือพิมพ์ฝาผนัง ให้กับ นักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ปิยะมาศ ขวานคร และ คณะครู ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในวันนี้คะร.ร. บ้านนาขามป้อมวิทยาคม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผอ.กศน.อำเภอหว้านใหญ่ และคณะครู ปวช.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยท่านรองเลขาธิการ กศน.ท่าน โสมอุษา เลี้ยงถนอม เป็นประธานในพิธีเปิด

 

นายภูเรียน สีสัน พนักงานพิมพ์ ส.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหว้านใญ่

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผอ.กศน.อำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้ นายภูเรียน สีสัน พนักงานพิมพ์ ส.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหว้านใญ่ มี นายปิตินัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ ชั้น 2 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กศน.อำเภอ 7 แห่ง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 75 คน ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้แทน กคศ.ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 2.นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นวิทยากรที่มากความรู้ ความสามารถ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวทั่วไปย้อนหลัง

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยดำเนินการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ มีร้อยตำรวจตรีทรงพล เบ้าบ้าง นายกเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (และเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอหว้านใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขามวิทยาคม ต.ป่งขาม เจ้าหน้าที่่อำเภอหว้านใหญ่.อส.ทหารมาร่วมพิธีเปิดและเดินรณรงค์ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสติดต่อไป


 

เปิดโครงการขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตรย์ไทย

 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น
นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเพียร แสวงบุญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร นายสุรินทร คูณเมือง ผอ.กศน.ดงหลวง ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตรย์ไทย สำนักงานกศน.จังหวัดมุกดาหาร โย กศน.อำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิติณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวชมพูนุท หิริโกกุล ผอ.กศน.อำเภอหว้านใหญ่ และบุคลากร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 188 คน ณ ห้องประชุมธารจินดารีสอร์ท ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

เปิดโครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอหว้านใหญ่ รุ่นที่ 178 / มห.7 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 และมี นายเพียร แสวงบุญ ผอ.กศน.เมืองมุกดาหาร

นายประมวล ดอนอามาต ผอ.กศน.หนองสูง 
นายธีระ ศิลาโชติ ผอ.กศน.นิคมคำสร้อย 
นางประภาดา อินทรยศ ผอ.กศน.ดอนตาล 
นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผอ.กศน.คำชะอี 
นายเคนณรงค์ เผ่าพันธ์ ครูอาสาฯ ตัวแทน ผอ.กศน.ดงหลวง ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมมอบของรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่

นางสาวธัญญานันท์ ธัญชิตานิธีธนัย

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ 

 

นายภูเรียน  สีสัน

พนักงานพิมพ์ ส.๔

 

Time Clock

Visitors Counter

125559
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
153
1191
123286
686
4901
125559

Your IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-05 02:48:32

สถิติการเว็บไซต์

ผู้ชม
5
เนื้อหา
19
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
6674