แบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แบบทดสอบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   การบริหารงานพัสดุในสำนักงาน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   เงินรายได้สถานศึกษา
  ประเภทต่าง ๆ ของกล้องดิจิตอล   ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
  รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง   แบบทดสอบออนไลน์ตรวจสอบภายใน
  แบบทดสอบออนไลน์เศรษฐกิจพอเพียง   แบบทดสอบออนไลน์อุปมาอุปไมย
  แบบทดสอบออนไลน์ Covid-19   แบบทดสอบความรู้งานสารบรรณ
  แบบทดสอบความรู้การศึกษาตามอัธยาศัย   แบบทดสอบความรู้ พรบ.ลูกเสือ 2551
  แบบทดสอบความรู้การศึกษาต่อเนื่อง   แบบทดสอบความรู้นวัตกรรมการนิเทศ
  แบบทดสอบความรู้การจัดองค์ประกอบภาพ   แบบทดสอบความรู้เรื่อง กพช.
  แบบทดสอบความรู้วินัยของข้าราชการครู   แบบทดสอบความรู้งานพัสดุ
  แบบทดสอบความรู้เรื่องโครงการ   แบบทดสอบความรู้การเงินและบัญชีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-42611-551    http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php