ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

district

ร่วมโครงการศึกษาดูงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ ครบ 150 ปี

science

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ed

โครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

nfe

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

nature

Additional information