ข้อมูลการติดต่อบุคลากรในสังกัด

บุคลากรสังกัด กศน.อำเภอหนองสูง

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นางสาวรุจิรา ยงยันต์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 042-635-415 นาหว้า นครพนม ไทย
นางสาวพัชรินทร์ เวียงพัฒน์ ครูปวช. 042-635-415 หนองสูง มุกดาหาร ไทย
นางฑาลินี ลุนปุย ครูอาสาสมัคร 0862295202 หนองสูง มุกดาหาร
นางสาวศรีวรรณ ช่วยลักษณ์ ครู 0821335540 หนองสูง มุกดาหาร ไทย
นางจิราภรณ์ น้อยทรง ครู กศน.ตำบล 0983196497 หนองสูง มุกดาหาร ไทย
นายพีระพงศ์ ปัตลา ครูอาสาสมัคร ฯ 0631379297 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ไทย
นายโสพนธ์ ไชยเพ็ชร ครู กศน.ตำบล 0973412529 ดงหลวง มุกดาหาร ไทย
นางนิธิวดี สินสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล 0939487919 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ไทย
นางอารียา พนมพรรณ ครู กศน.ตำบล 0956591620 หนองสูง มุกดาหาร ไทย
นางสาวณัฐมล ปันสุข ครูผู้ช่วย ท่าตูม สุรินทร์ ไทย

Additional information