เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางศิริลักษณ์ แสวงบุญ พร้อมบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สวนปาล์มรีสอร์ท

Additional information