10387066 289352087901557 54700561242519401 o 1

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตาล  

.......................................................

                  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 

 

๗๘๙  แห่ง  เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๓๗  ซึ่งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนตาลเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจำนวนนั้นที่กระทรวงประกาศจัดตั้ง

                   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนตาล  ได้จัดตั้งและดำเนินงานให้บริการงานการศึกษานอกโรงเรียนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยการดำเนินงานครั้งแรก ศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอำเภอดอนตาล  ยังไม่มีอาคารสำนักงาน  แต่ได้เช่าบ้านเอกชนหน้าโรงเรียนชุมชนดอนตาลเป็นสำนักงานชั่วคราวได้ระยะหนึ่ง  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  ให้ใช้กุฏิ

ชั้นล่างเป็นสำนักงาน  จนถึงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๓๗  ทางวัดจะปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ใหม่

 จึงย้ายสิ่งของขึ้นข้างบน(ชั้นที่  ๒)  ของอาคารเรียนพระปริยัติธรรมภายในวัดเดิม  และได้อาศัยอยู่ใน

อาคารนั้นเรื่อยมา

                   ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาล  ซึ่งเริ่มก่อสร้าง  ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๓๘   ณ  ที่ดินสาธารณประโยชน์  (หนองยางดง) หมู่ที่  ๗ ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  เนื้อที่ประมาณ  ๖๔๐  ตารางวา  สร้างจนแล้วเสร็จ จึงย้ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนตาล มาอาศัยอยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาล  ตั้งแต่  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  เรื่อยมา

                   ปีงบประมาณ  ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการจนแล้วเสร็จ  และย้ายออกจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาลเป็นการถาวร  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน

  บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตาล  

ครูและบุคลากร กศน.  จำนวน   ๑8    คน  ดังนี้

          - ข้าราชการ                                  จำนวน       2  คน

          - ครูอาสาสมัคร(พนักงานราชการ)           จำนวน      ๑   คน

          - พนักงานราชการบริหารทั่วไป              จำนวน      ๑   คน

          - ครู กศน.ตำบล                              จำนวน      ๗   คน

          - ครูศูนย์การเรียนชุมชน                     จำนวน      5   คน

          - ครูผู้สอนคนพิการ                           จำนวน       2  คน

         

ข้าราชการ  จำนวน  2  คน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

1

นางศิริลักษณ์  แสวงบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์

กศน.อำเภอดอนตาล

-ประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บริหารการศึกษา)

กศน.อำเภอดอนตาล

2

นายเกษม  ผ่านเมือง

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาล

 

พนักงานราชการ     จำนวน ๒  คน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

นางพรรณี  ใจทัศ

ครูอาสาสมัคร

คบ. การประถมศึกษา

กศน.อำเภอดอนตาล

นางนวลมณี  สกุลไทย

พนักงานราชการบริหารทั่วไป

คบ.คหกรรมศาสตร์

กศน.อำเภอดอนตาล

 

ครู กศน.ตำบล จำนวน  ๗   คน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

นายธราวุธ  บุทิจักร์

ครูกศน.ตำบลบ้านบาก

ศศบ. บริหารการศึกษา

กศน.ตำบลบ้านบาก

นายศุขวุฒิ  ธรรมปัตย์

ครูกศน.ตำบลเหล่าหมี

คบ.การประถมศึกษา

กศน.ตำบลเหล่าหมี

นางศิริลักษณ์  ศรีลาศักด์

ครูกศน.ตำบลนาสะเม็ง

คบ.คหกรรมศาสตร์

กศน.ตำบลนาสะเม็ง

นางไทยวรรณ  บุทธิจักร์

ครูกศน.ตำบลโพธิ์ไทร

คบ.สังคมศึกษา

กศน.ตำบลโพธิ์ไทร

น.ส.สัตตบงกช กุลวงค์

ครูกศน.ตำบลป่าไร่

ศศบ.ภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าไร่

น.ส.สำรวย  แสวงสุข

ครูกศน.ตำบลบ้านแก้ง

วทบ. พืชศาสตร์

กศน.ตำบลบ้านแก้ง

นางสุรีย์รัตน์  ปริปุณะ

ครูกศน.ตำบลดอนตาล

วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กศน.ตำบลดอนตาล

 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  5  คน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

น.ส.วิไลลักษณ์  คนไว

ครู ศรช.

วทบ.สัตวศาสตร์

ศรช.บ้านนาหว้า

นางไทยวรรณ  บุทธิจักร

ครู ศรช.

ศศบ.รัฐประศาสนศาสตร์

ศรช.บ้านนาม่วง

นางสาวสริญญา  นิลคำ

ครู ศรช.

วทบ.สัตวศาสตร์

ศรช.บ้านายาง

4

นางสาวประภัทศรี  พิกุลศรี

ครู ศรช.

วทบ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ศรช.ป่งขาม

5

นางสาววรินทร์ธร  อุปัญ

ครู ศรช.

 

ศรช.โนนสวาท

 

ครูผู้สอนคนพิการ   จำนวน   2   คน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

น.ส.วิไลลักษณ์  คนไว

ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

นางสาวพัชรีภรณ์  บุทธิจักร

ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

 

ที่ตั้ง กศน.ตำบล  / ศูนย์การเรียนชุมชน มีทั้งหมด   12   แห่ง  ดังนี้

 

ที่

ชื่อศูนย์การเรียน

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลดอนตาล

ม.๗ ตำบลดอนตล

นางสุรีย์รัตน์  ปริปุณะ

กศน.ตำบลนาสะเม็ง

ม.๑ ตำบลนาสะเม็ง

นายสุภกาญจน์  โกพลรัตน์

กศน.ตำบลบ้านบาก

ม.๑ ต.บ้านบาก

นายธราวุธ  บุทธิจักร์

กศน.ตำบลป่าไร่

ม.๒ ตำบลป่าไร่

นางสำรวย  โคตรไชย

กศน.ตำบลเหล่าหมี

ม.๑ ตำบลเหล่าหมี

นายศุขวุฒิ  ธรรมปัตย์

กศน.ตำบลโพธิ์ไทร

ม.๒ ตำบลโพธิ์ไทร

นางสาวเพ็ญยุพา  คำแก้ว

กศน.ตำบลบ้านแก้ง

ม.๑ ตำบลบ้านแก้ง

นายนคร  วายโสภา

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาหว้า

ม.๙ ตำบลนาสะเม็ง

นางสาววิไลลักษณ์  คนไว

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนายาง

ม.๕ ตำบลบ้านบาก

นางสาวสริญญา  นิลคำ

๑๐

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาม่วง

ม.๖  ตำบลดอนตาล

นางไทยวรรณ  บุทธิจักร์

11

ศูนย์การเรียนชุมชนป่งขาม

ม.9 ตำบลป่าไร่

นางสาวประภัทศรี  พิกุลศรี

12

ศูนย์การเรียนชุมชนโนนสวาท

ม.6 ตำบลป่าไร่

นางสาววรินทร์ธร  อุปัญ